Training Schedule

2019 Training schedule:

   • Firearms Familiarization Course (FFC) 7/8 June, San Dimas/ Burro Canyon Shooting Park, Azusa, CA
   • Combat Shotgun Sunday 9 June, Burro Canyon Shooting Park, Azusa, CA
   • LOW VIS/Concealment Saturday 29 June, Burro Canyon Shooting Park, Azusa, CA
   • Vehicle Combat  Sunday 30 June, Burro Canyon Shooting Park, Azusa, CA